Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Documentation"

Ý nghĩa của "Documentation" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: documentation mindset có nghĩa là gì?
A: It means a person has the habit or attitude of making written records (at work or in study).
Q: documentation
説明書、manualのこと?? có nghĩa là gì?
Q: documentation có nghĩa là gì?
A: Writing something down so it is remembered
Q: swift documentation có nghĩa là gì?
A: "Documentation" or to be "documented" means written down.
"Swift documentation" means to be written down immediately.

Bản dịch của"Documentation"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? documentation
A: Documentation is already an English word
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? If all the documentation is _______, a construction permit should take four weeks to process.

A.too much
B.over done
C.in order
D.on call

A가 틀린 이유는 뭘까요?

Những câu hỏi khác về "Documentation"

Q: Hii. which one is more natural?
A : when I need to scan documentation, should I be standing up at the copy machine?
B.:when I need to scan documentation, should I stand up at the copy machine?
or..do you have any suggestions?
A: "When I need to scan a document, should I stand at the copy machine?"
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm documentation .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Could you please send us the relevant documentations? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sounds right to me! You can use documents or documentations =) I use both interchangeably but both mean the same thing.
Q: - Is that documentation due today?
- When is the due date for that documentation? cái này nghe có tự nhiên không?
A: 「essay」や 「project」で「documentation」を変更できると思うんです
Q: technical documentation cái này nghe có tự nhiên không?
A: i think thats really good pronunceiation on your part

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

documentation

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý