Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Domingo"

Bản dịch của"Domingo"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Domingo de ver a mi amor
A: Sería algo así cómo: "It's sunday, the go to see my love day" Que literalmente sería "Es domingo, el día de ir a ver a mi amor" xd
Saludos!
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Domingo
A: @Battafarano_So
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Domingo en cama
A: Sunday in bed
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Domingo en la tarde
A: Sunday afternoon!(:

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

domingo

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý