Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dringle"

Ý nghĩa của "Dringle" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: dringle có nghĩa là gì?
A: @prominencial: apparently this is an out-of-fashion term for a (circular) mark left on furniture by something like a glass of water.

Drunk and single also comes up.

The BBC has a video about this:

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-10890160

Latest words

dringle

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý