Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Drings"

Những câu hỏi khác về "Drings"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm He eats, he drings, he speaks.
A: He eats, he drinks, he speaks.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

drings

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý