Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Drinkable"

Ý nghĩa của "Drinkable" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: dangerously drinkable có nghĩa là gì?
A: Context? I suspect it is a joke reference to something nice to drink....

Bản dịch của"Drinkable"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? drinkable without worryingly
@@@ milktea

or

dringking without worrying
@@@ milktea


which sentence is correct
A: thanks for your help!! thank u 🥰

Những câu hỏi khác về "Drinkable"

Q: We take having drinkable water from the tap water that granted. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × We take having drinkable water from the tap water that granted.
✓ We take having drinkable water from the tap for granted.

Q: it's uneatable. it's drinkable.
It's not something you can eat, But rather something you can drink cái này nghe có tự nhiên không?
A: Instead of uneatable use inedible
Q: What does "drinkable" mean?
Is it obsolete?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: What does "drinkable" mean?
Is it obsolete?
A: It's also used a lot when talking about the lack of clean water in third world countries.
Eg. "Children don't have access to drinkable water."
Meaning they don't have water that's safe enough to drink.
Hope that helps 🙂
Q: Because it is an easily drinkable small size, it is convenient to carry it out. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Because of it's small one serving size it's convenient to carry with you.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

drinkable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý