Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Drinked"

Bản dịch của"Drinked"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? drinked now Or drink now
A: I drink now. (I'm drinking)
I drank before.

Những câu hỏi khác về "Drinked"

Q: How often do you speak "drinked"?
A: I've never heard this before. I've just looked it up in the Urban Dictionary and it says that "drinked" is a slang form of "drunk" (adjective). But as I said, I've never heard anyone say "drinked".

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

drinked

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý