Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Enhance"

Ý nghĩa của "Enhance" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: enhance có nghĩa là gì?
A: Enhance means to make something better or improve how it will be experienced by our senses. An enhancement is changing something or the experience of it to make it look, sound, feel, smell or taste better.
Q: enhance có nghĩa là gì?
A: It means to make something better.
Q: enhances có nghĩa là gì?
A: To make something bigger, brighter or better
Q: improve/ enhance có nghĩa là gì?
A: to make better
ex - I need to study hard in order to improve my grades.
ex - The sauce will enhance the flavor of this dish.
Q: to enhance có nghĩa là gì?
A: to improve something and make it better

Câu ví dụ sử dụng "Enhance"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với enhance.
A: To enhance one’s understanding of something - I am enhancing my knowledge of programming through taking some online courses

To enhances one’s powers - lord voldemort thought he could enhance his powers through owning the elder wand.

to make an enhancement - in the video game im playing, i made an enhancement to my armour through in app purchases.


Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với enhance.
A: sesame oil will enhance the flavor of this recipe.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với enhance.
A: I put on makeup to enhance my features.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với enhance.
A: "To enhance" isn't quite common in daily speech, though I've seen Apple use it when they talk about their iPhones. But here are some examples:

"Apple Music will enhance your experience as a music lover, as it gives songs based on your tastes."

"Being nice to his juniors has not enhanced the reputation of that manager"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với enhance.
A: "She enhanced her beauty with all that makeup"
"The flavour of this cake were enhanced by the vanilla beans"

Từ giống với "Enhance" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa to enhance và to increase ?
A: They mean the same thing in most contexts (my friend just gave me a stupid example but I'll write in anyways 😂 for example saying "I want to enhance my stamina" and "I want to increase my stamina" means the same thing really but saying something like "I want to enhance my face" is grammatically correct whereas "I want to increase my face" is kinda weird sounding (P.S don't say this is public cause it sounds weird and no English-speaking person would ever say this, this is just a really poor example I'm sorry I only had 3 hours sleep) 😂😂😂
Q: Đâu là sự khác biệt giữa enhance và improve ?
A: To improve is to alter for the better, you remove what is not wanted and add what will make it better. For example: Her makeup improved the look of her skin tone.

To enhance is simply to add a feature, you are not removing anything but adding something to make it stand out. For example: That blue shirt really enhances the color of your eyes.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa enhance và reinforce ?
A: Enhance makes something more obvious or better, for example: Makeup enhances beauty.

Reinforce is to make something stronger or more durable, for example: The wood reinforces the building.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa enhance và boost và improve ?
A: They are similar, but enhance is more making something that was already improved or fine better, improving is making something better, and boost is to encourage something or someone to improve.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa enhance và improve ?
A: Enhance implies that the thing you will enhance is already really good. Improve just means to "make better," and you can improve even really bad things.

Bản dịch của"Enhance"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 增強我的肌肉力量(用enhance?strengthen?)
A: We might say it in a different way. Here are some ways I might say it:


1. I want to get stronger.

2. I want to get stronger muscles.

3. I want to increase my strength.

4. I want to increase my power.

5. I want to strengthen my muscles.
Maybe the translation is not exact, but it’s a natural way for us to say it.
I hope that helps!

Bless you!
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? enhance
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? enhance
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? enhance
A: Enhance = mejorar
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? enhance
A: I think enhance and improve are synonyms. Maybe mejorar would suit you? Please, let me know what you came up with.

Những câu hỏi khác về "Enhance"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm enhance.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm enhance .
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm enhance.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm enhanced and enhance.
A: My accent is ‘southern’ so I say the ‘a’ sound differently to others in England. I can record that for you too if you like :)
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm enhance.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

enhance

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý