Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Eso"

Câu ví dụ sử dụng "Eso"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Eso está bien .
A: https://context.reverso.net/translation/spanish-english/Eso+est%C3%A1+bien.


That's fine.
that's okay.
That's all right.
That's OK.
That's cool.
That's right.
So that's good.
that's alright.

Feel free to join our HiNative English/Spanish language exchange on WhatsApp.
https://chat.whatsapp.com/EnqZLaoyEBR6t0nSxngbkS

Bản dịch của"Eso"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Eso no es divertido
A: that is not funny
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Eso es un adjetivo, su equivalencia en inglés es xxxxx
A: That is an adjective. Its equivalent in English is "xxxxx".

If pointing something out we are more likely to say "this".
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Eso es todo una vida
A: That is all a life.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Eso es muy divertido!
A: That's so funny ! 😂
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Eso no tiene nada que ver con...
A: This has nothing to do with...

Những câu hỏi khác về "Eso"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Eso es todo pues no es suficiente .
A: @revykarin I don't think that's english
Q: That was close (Eso estuvo cerca) cái này nghe có tự nhiên không?
Q: Eso es malo meterse en lo que no le importa cái này nghe có tự nhiên không?
A: It's bad to throw yourself into something that doesn't matter to you
Q: Eso significa "gracias"no? cái này nghe có tự nhiên không?
A: That's Japanese. Gracias in English is thank you.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

eso

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý