Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Esta"

Ý nghĩa của "Esta" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: esta frase có nghĩa là gì?
A: Si ella no te asusta muchísimo un poco, no es la indicada.


Es un poco contradictorio en español explicarlo porque "yo scare the hell out of someone" es como asustar a alguien muchísimo, pero luego dice "a little" (un poco).

Entonces yo lo diría como: Si ella no te mata un poco del susto, no es la indicada.
Q: esta frase có nghĩa là gì?
A:

He's talking about smoking Indica.

It's a type of marijuana 😁
Q: esta frase
có nghĩa là gì?
A: en este contexto significa "Acepta tus poderes"
como hacerse digno de tener esos poderes y usarlos con entusiasmo y orgullo.
Q: esta foto có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: esta imagen ?? jajajajajaa
có nghĩa là gì?
A: Ohh that's cute! Haha

Câu ví dụ sử dụng "Esta"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với esta bien el uso de eso .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với esta bien?.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với esta bien escrito? porque mi Poshito me extraño? why my "poshito" missed me? por favor si esta mal.. ayúdenme muchas gracias.
A: No se de lo que refieres

Từ giống với "Esta" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa it is drizzling, esta lloviznando và it is sprinkling, esta lloviznando ?
A: 1) much less common "sprinkling"

2) "sprinkling" to me sounds like distinct raindrops, but not many of them. "drizzling" sounds like mist that is almost rain or just turning into rain.

3) "sprinkling" might last a few minutes. "drizzling" might last all day.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa esta và este và ese và es ?
A: that's Spanish

But:

esto -> this (neutral singular)
este -> this (masculine singular)
esta -> this (feminine singular)

eso -> that (neutral singular)
ese -> that (masculine singular)
esa -> that (feminine singular)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa esta letra ㅈ và esta ㅊ ?
A: ㅈ=J
ㅊ= ch
Q: Đâu là sự khác biệt giữa esta và este và eso và y los palabras con el sentido misma ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Esta"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? esta chica está loca
A: this girl is crazy
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Cómo esta el clima hoy?
A: How is the weather today?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? esta será sempre a minha música favorita
A: This will always be my favorite song
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? esta bien yo la escucho
A: It's ok, I can hear you.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? esta fruta o verdura
A: Americans call it eggplant, Europeans call it aubergine.

Những câu hỏi khác về "Esta"

Q: esta frase esta certa ou errada?
"I'm going to school"
A:

It is correct.
Q: esta certo ? cái này nghe có tự nhiên không?
A: ice cream, I'd like to eat ice cream, I want to eat fish, I have a dog
Q: esta corrteo? cái này nghe có tự nhiên không?
A: What are you doing here?
Q: esta mal dicho? o me falta modulación? cái này nghe có tự nhiên không?
A: isn't over quieres decir ?
Q: esta bien pronunciado ? cái này nghe có tự nhiên không?
A: This is how you pronounce it.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

esta

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý