Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Eventhough"

Ý nghĩa của "Eventhough" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: eventhough có nghĩa là gì?
A: Pienso que significa "aunque"

Câu ví dụ sử dụng "Eventhough"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với eventhough.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Từ giống với "Eventhough" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa although và eventhough ?
A: Careful, "even though" is writen separately. Now, regarding the question, they both have the same meaning. However, "even though" sounds a little stronger than "although".
Q: Đâu là sự khác biệt giữa even though or (eventhough?) và all though or (although?) ?
A: Good, but "even though" is two words. And both words are prepositions, and a comma comes after a prepositional phrase.
Even though I have an accent, people can...
Although I have an accent, people can...
Q: Đâu là sự khác biệt giữa although và eventhough ?
A: "although" and "even though" are very similar.. the slight difference is that even though is stronger

Những câu hỏi khác về "Eventhough"

Q: He never gain weight. eventhough, he eats a lot ! What a unfathomable body ! cái này nghe có tự nhiên không?
A: he never gain weight, even though he eats a lot! what a great body!

I'd say, what a good luck! xp
Q: is it 'even though' or 'eventhough'?
Q: I want to make me be able to speak French eventhough I am drunk cái này nghe có tự nhiên không?
A: I want to study until I'm able to speak French even when I'm drunk

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

eventhough

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý