Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Exemplo"

Câu ví dụ sử dụng "Exemplo"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với exemplo in/on/ Far/ ago.
A: -I went in the house.
-I am on my bed.
-My school is really far away from home.
-I was friends with her a long time ago.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với exemplo de frases com a palavra triste .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Exemplo"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? exemplo de olá
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? entre. exemplo: (entre um sabor outro)
A: between/ or : Example: a) What ice cream flavor do you prefer : chocolate or vanilla?
b) What ice cream flavor do you prefer between chocolate and vanilla?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? exemplo você Fábio é legal
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? exemplo
comida
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

exemplo

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý