Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Febuary"

Những câu hỏi khác về "Febuary"

Q: On Febuary twenty-eighth, we memorial dead people every years. Is this one correct? How to change it correctly? cái này nghe có tự nhiên không?
A: On February twenty-eighth, we remember the people who have passed away.

"Dead people" sounds really blunt in English, but I know what you mean. :)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

febuary

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý