Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Feeling"

Ý nghĩa của "Feeling" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Feeling white có nghĩa là gì?
A: It doesn't make sense to me.
Q: Feeling white có nghĩa là gì?
A: Yes and you're not feeling good
Q: Feeling blue có nghĩa là gì?
A: Feeling blue means to be depressed or sad.

Eg) I was feeling blue after he told me he was leaving.
Q: Feeling high có nghĩa là gì?
A: Feeling elated, euphoric, extremely happy
Feeling high” could also be the effect of drugs.

Câu ví dụ sử dụng "Feeling"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Feeling blue.
A: I'm feeling blue because my girlfriend dumped me.
He's been feeling blue ever since his team lost the game.

(I have never actually used this phrase in real life, however.)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Feeling blue.
A: “Johnny lost his wallet and he was feeling blue the whole day”
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Feeling / feel/ sensation/ emotion/ emotional .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Feeling blue .
A: I am feeling blue.

Từ giống với "Feeling" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Feeling safe và Feeling secure ?
A: almost no difference
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Feeling và Emotion và Sension ?
A: I get that emotional feeling when I see you.
When I miss you, I get so emotional, I cry.

I get that tingly sensation when I’m with you.

Sad dramas make me emotional. They make me cry.

I had mixed emotions when I saw him. I was so mad that he left but now I’m happy that he’s back.

I felt sick when I was at sea.

You can feel emotions but they can be a mental state.
Sensation is tactile, your skin/body feels it.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa FeelingFeelings ?
A: @sallykyoko: Well, feelings can be the plural form of feeling but, they can have different meanings
Examples:
How are you feeling? (This is asking how a person is)
You hurt my feelings. (This means that you feel sad over what that person did)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Feeling và Vibe ?
A: A feeling is more of an emotion or something you think. Example: I have a bad feeling about this. Example: I feel sick. A vibe is what you think another person feels like. Example: I was getting a weird vibe off of the stranger.

Bản dịch của"Feeling"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Feeling stupid
A: I’m feeling idiotic

Những câu hỏi khác về "Feeling"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Feeling a little better.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Feeling to want to travel alone is getting bigger. cái này nghe có tự nhiên không?
A: More and more people are considering traveling alone.

Traveling alone is increasingly becoming an acceptable option.

An increasing number of people are willing to travel alone
Q: * Feeling as if I was questioned of my authenticity?

Is this a correct English?
I've coma across it on an article.
https://www.huffingtonpost.com/mariaelena-marcano/my-experience-as-a-mexica_b_8282714.html
A: So she felt like her authenticity was being questioned or ridiculed. I'm going to say that it's correct English, but I'm not sure. There's something about it. Like she could have said "I felt like my authenticity was questioned", but she used a rhetorical question instead. I can tell she's not a native speaker because the sentence before, she used "breathe" instead of "breath".
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm ''Feeling / Filling.'' ''Leaving / Living''.
A: Great question I can see how you can get confused, I hope this helps
Q: Feeling cái này nghe có tự nhiên không?
A: "I went to work even though I was feeling hot," did you say that? If you did , it sounded natural but I could hear your accent.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

feeling

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý