Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Fizzy"

Ý nghĩa của "Fizzy" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: fizzy caterpillar có nghĩa là gì?
A: fuzzy*임. fizzy 오타임.

보송보송한 애벌레

Từ giống với "Fizzy" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa fizzy drink và soft drink ?
A: Fizzy drinks are carbonated. Soft drinks have no alcohol and are usually sweet. Champagne is fizzy but not soft, and sweet tea is soft but not fizzy.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa fizzy drink và soft drink ?
A: Fizzy drink, you mean? It's a sweet drink with bubbles or gas. Soft drink is any non-alcoholic drink.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa fizzy drinks và soft drinks ?
A: These terms usually mean the same thing, it just depends on where the speaker is from. Other names for this are soda and pop.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa fizzy drink và carbonated drink ?
A: They're the same to my understanding!
Q: Đâu là sự khác biệt giữa a fizzy drink và a soda và a carbonated drink và a soft drink ?
A: Different regions of the US use different words for carbonated beverages. For example, in the Midwest it is called "pop", and in the south it's called "coke" even though it may be another brand. But anyone would know what you are talking about if you called it soda or a soft drink.

Bản dịch của"Fizzy"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? fizzy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Fizzy"

Q: I would like to have a fizzy water cái này nghe có tự nhiên không?
A: I would like to have a fizzy water

Say sparkling water.
Sparkling water is indeed fizzy, though. Like pop/soda.

“Fizzy water” doesn’t sound stupid, I know exactly what you mean and I’m pretty sure everyone else would too. It’s just that we have an actual name for water that is fizzy - which is sparkling water.
Q: I only drink fizzy water cái này nghe có tự nhiên không?
A: I prefer drinking sparkling water
Q: is "fizzy drink"(means 'soda') british term????
A: Fizzy drink is used in America. Soda and pop are the common terms for a fizzy drink, but fizzy drink is used here as well.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

fizzy

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý