Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Flatten"

Ý nghĩa của "Flatten" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: I’m flattened by you. có nghĩa là gì?
A: What is the context? It could mean "I'm very surprised by you." or "I'm very impressed by you." It's not a common phrase. It could maybe mean I'm hurt or made sad by you.
Q: flattened có nghĩa là gì?
A: Flattened is when something is being pressed, or squished against another surface
Q: flattened có nghĩa là gì?
A: Turned into a flat surface.

Câu ví dụ sử dụng "Flatten"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với flatten out.
A: 1-When snakes fall, they flatten out their bodies to slow their descent.
2- The prisoners flatted themselves out in the grass, so the guards could not see them.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với to flatten .
A: @Garciadanieltsr My high school diploma had wrinkles in it due to the humidity. Therefore I put a heavy book on it for 24 hours to flatten it.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "flatten out".
A: "Flatten out that piece of paper you just crumpled up"; "this dough is too thick, I can't flatten it out". It basically means to spread something out so it's flat. :-)

Từ giống với "Flatten" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa to flatten và to flatten out ?
A: They have almost the same meaning, but "to flatten out" is a phrasal verb that sounds more informal.

Những câu hỏi khác về "Flatten"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm flatten.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm flattened,demolished,knocked-down,replaced ,renovated,built, reconstructed..
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

flatten

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý