Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Flyover"

Ý nghĩa của "Flyover" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "Flyover Boy" in 942 có nghĩa là gì?
A: There are states we call "flyover states" in the US because they aren't usually tourist destinations, and what I think they're trying to say with "flyover boy" is that he's a person people usually pass over, but this time he wasn't and the other character is sympathizing with him.
This was a weird one that I don't think I've ever heard before too.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

flyover

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý