Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Fort"

Ý nghĩa của "Fort" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Fort Trump có nghĩa là gì?
A: It sounds like a made up place. Usually "Fort ~" is a military base I think... but that one may be someone joking.
Q: "Flapper/ Fort Knox" in this audio. có nghĩa là gì?
A: Flapper is slang for mouth (not common).
Fort Knox. At one time the most heavily guarded military fort in the US. It is impossible to get in to or more importantly anything out of Fort Knox. So nothing will come out of her mouth. She will keep the conversation private.
Q: Fort có nghĩa là gì?
A: It’s a kind of building used for defense, but also a thing to call buildings that kids make. For example, kids might make a fort out of pillows and blankets to play games in
Q: i'm going to come over to Fort mackenzie and were going to play a game you better lock your door có nghĩa là gì?
A:
Voy a venir a Fort Mackenzie y vamos a jugar un juego. Mas te vale que bloqueas tu puerta

Từ giống với "Fort" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa FortFortress ?
A: a fortress is a very fort. Historically, they were like castles, but used for military purposes. http://www.differencebetween.info/difference-between-fort-and-fortress

Bản dịch của"Fort"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Fort

Những câu hỏi khác về "Fort"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Fort lauderdale.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: What does Fort knox mean here?
A: It means that she’ll keep her mouth shut, she won’t talk.

The context: “Fort Knox” holds a large portion of the United States’ gold reserves. It is heavily guarded, difficult to enter, hard to get anything out of.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Fort Knox.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Fort Lauderdale.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

fort

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý