Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Fortunately"

Ý nghĩa của "Fortunately" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: fortunately có nghĩa là gì?
A: Luckily / by good fortune
Q: fortunately có nghĩa là gì?
A: it means you are fortunate or lucky

Câu ví dụ sử dụng "Fortunately"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với fortunately .
A: Fortunately, it is Sunday.
Fortunately, it is hot outside.
Fortunately, it is not raining.
Fortunately, she is here.
Fortunately, we won the lottery.

Từ giống với "Fortunately" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa fortunately và luckily ?
A: Fortune and luck are the same, in that they just happen to you. You did not earn them or qualify for them. They just happened.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa fortunately và luckily ?
A: They mean the same thing and are used interchangeably
Q: Đâu là sự khác biệt giữa fortunately và happily và luckily và thankfully ?
A: There isn't really a difference between luckily and fortunately. Which one you use often depends on where you're from, for example I have noticed that Americans more oftenly use luckily rather than fortunately while British people tend to use fortunately. Fortunately also sounds a bit more formal. Happily is an adverb that describes a verb so you do something happily, "He happily burst into a cheery tune". Thankfully is also a synonym for fortunately.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa fortunately và luckily ?

Bản dịch của"Fortunately"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? fortunately
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? fortunately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? fortunately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? fortunately !?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Fortunately"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm fortunately.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm fortunately.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm fortunately.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm fortunately .. unfortunately.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm fortunately.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

fortunately

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý