Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Fragrant"

Câu ví dụ sử dụng "Fragrant"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Fragrant .
A: Her hair was wonderfully fragrant after she used the shampoo.

Những câu hỏi khác về "Fragrant"

Q: do you use Fragrant often or are told?

otherwise, what is natural for it?
A: Are you asking about the use of the word "fragrant"?

Fragrance is also known as perfume or scent.

Men use cologne or aftershave.

Women put on fragrance, perfume or scent.

Any is ok to use.
Q: the rose is Fragrant cái này nghe có tự nhiên không?
A: “The rose is fragrant.”
This sounds natural!
Q: Fragrant ramen cái này nghe có tự nhiên không?
A: When describing ramen, I would use another word instead of "fragrant".

Fragrant definition: having a pleasant scent or aroma; sweet-smelling; sweet-scented

Fragrant is more commonly used to describe perfume or the sweet smell of a flower.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

fragrant

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý