Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Framework"

Ý nghĩa của "Framework" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Framework có nghĩa là gì?
A: It is a structure around which you build something, either physically or figuratively, eg before you write a story it is a good idea to plan the topics/issues/facts that you wish to include in the story. Those notes then form your framework/structure.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

framework

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý