Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "French"

Ý nghĩa của "French" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "within" in french có nghĩa là gì?
Q: "far" in french có nghĩa là gì?
A: Ça veut dire loin.
Q: "relate/relatable" in french có nghĩa là gì?
Q: She frenched him. có nghĩa là gì?
A: She kissed him with tongue.

Frenched = French kissing
Q: I frenched you. có nghĩa là gì?
A: Kissed with tongue.

Từ giống với "French" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa How's your french coming along? và How's your french going? ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"French"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Hello in french
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? french
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hello in french ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? french
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Hello in french
A: Hello in French

Những câu hỏi khác về "French"

Q: how frenches are appreciated in the US
A: The French in American Media is often portrayed as attractive and people of great fashion choice. A lot of Americans find French accents attractive.

The USA has two parts of the USA that speaks French. Maine and Louisiana (mostly Louisiana) has a large amount of French speakers. There is a large Cajun population (descendants from Acadia, which I’m sure you’ve learned about).
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm french.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm french.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm french.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

french

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý