Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Frickin"

Ý nghĩa của "Frickin" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Frickin

Example:
It’s frickin 100 degrees outside. có nghĩa là gì?
A: "Frito/a"
Similar to "damn". Example: This damn meat cake is weird!
Q: Frickin cheesy có nghĩa là gì?
A: In one way it can mean someone is corny or make jokes without humor
Q: Frickin có nghĩa là gì?
A: It's a substitute for the vulgar four letter curse/swear word that starts with F. You can use frickin around anyone, it's not bad like f*ck.
Q: Frickin. That is frickin' delicious có nghĩa là gì?
A: PC version of "fucking".
Q: Frickin' có nghĩa là gì?
A: A more polite version of fucking ^^
Example:
What the frickin' hell?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

frickin

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý