Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ga"

Bản dịch của"Ga"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ga(が)
A: が does not exist in English, it is implied from context
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ga đệm
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? 連絡が遅れました(Renraku Ga Okure mashita)
A: The call/contact is delayed
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Ga
A:
oooooye what's this ? 'Ga'
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Ga rha hu is mahfil me
A: i am singing in this party

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ga

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý