Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Gatekeeping"

Ý nghĩa của "Gatekeeping" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Gatekeeping có nghĩa là gì?
A: It means to keeps others out of a group, fandom, hobby, etc. because they don’t meet certain requirements or have certain knowledge

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

gatekeeping

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý