Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Generous"

Ý nghĩa của "Generous" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: generous có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: generous có nghĩa là gì?
A: To be overly kind, show excessive kindness
Q: generous có nghĩa là gì?
A: Generous means that you give to others a lot.
Q: generous có nghĩa là gì?
A: It means to be a kind/nice person.
Q: generous có nghĩa là gì?
A: When you give things to others and you share what you have you're a generous person.

Câu ví dụ sử dụng "Generous"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với generous.
A: He put a generous amount of pepper in my pasta.
In this case, that means "alot" of
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với generous.
A: She was very generous, not just with her money, but with her heart as well.
Being generous amounts to nothing these days.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với generous.
A: He is both kind and generous.
That is a very generous offer.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với generous.
A: He gave me $50. It was so generous.

The restaurant gives a generous amount of food. You will have food left over.

She is a generous woman. She helps children in need, donates money, and cares for everyone.

Từ giống với "Generous" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa generous và lenient ?
A: Lenient = tolerant /merciful/
being kind to someone who did something bad or broke the rules.

E.g. "The teacher was very lenient towards late students."

generous = being more kind than is expected or needed.

E.g. "The teacher was very generous and gave everyone bonus marks on the test"
Q: Đâu là sự khác biệt giữa generous và kind và calm ?
A: A King who provides many land and gifts for your people is a generous king.

A king who treats your people carefully and gently is a kind king.

A king who almost never gets angry and is very relaxed is a calm king.

Sorry for the bad examples with kings.. These 3 adjectives can be used as synonymous sometimes, but their meaning are slightly different from each other.

I hope that I could help.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa generous và lenient ?
A: Generous: large amount
Lenient: small amount
Q: Đâu là sự khác biệt giữa generous và tolerant ?
A: "Generous" means willing to give to other people.
"Tolerant" means willing to respect opinions one does not agree with.
example sentences:
The generous woman donated money to a charity.
The tolerant man did not argue with the person who had a different opinion from him.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa open-minded và generous ?
A: Open minded means you are open to new ideas and opinions or views. Generous means that you are very giving.

Bản dịch của"Generous"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? generous
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? generous
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? generous
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? generous
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? generous
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Generous"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm generous .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: It's very generous of you. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sounds natural
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm generous.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: generous cái này nghe có tự nhiên không?
A: it sounds great!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

generous

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý