Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Geography"

Ý nghĩa của "Geography" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Geography bee có nghĩa là gì?
A: It is a contest that students study which tests their knowledge of geography.

Bản dịch của"Geography"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Geography
A: it's like "gee-o-gra-fi"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Geography
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Geography
A: Say 'Geography' (Jee-Og-Ra-fee)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say Geography in English
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Geography"

Q: I'm not good at Geography so excuse my ignorance.
When we say *Western people does it refer to the US too?
Q: Geography Now anyone? Love this app!
A: Haha, yeah same
Q: I'm terrible in Geography. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I'm terrible at Geography.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

geography

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý