Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Gracias"

Ý nghĩa của "Gracias" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Gracias có nghĩa là gì?
A: @R_F

It’s the Spanish word for thank you

Bản dịch của"Gracias"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Gracias por aceptar mi solicitud de amistad en facebook.
A: Thank you for accepting my friend request on Facebook.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Gracias
A: "thanks" si es informal o "thank you" si es mas formal
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Gracias a ambos
A: Thank you both.

O

Thank you to the both of you.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Gracias a todos
A: Thanks to everyone
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Gracias por ayudarnos
A: Thank you for helping/for your help

Những câu hỏi khác về "Gracias"

Q: (Gracias!!) For the first essay, I chose to write about inherited wealth and family. In the process of writing, I found that the role/purpose of a family is a very fascinating topic to consider, especially how women consider getting married and how the way they consider marriage is influenced by society. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Perfect. I would rewrite one part as "...and how they consider marriage to be influenced by society."
But honestly, I've seen (and continue to see in my writing classes) natives make far worse mistakes than that.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Gracias por haber entrado a mi vida.
A: Gracias por haber entrado a mi vida: "Thank you for coming into my life"
Q: what is the correct?
Gracias por ayudarme.
Thanks for helping me
Thanks for help me
Thanks for to help me
Thanks to help me.
A: Thanks for helping me
Q: Gracias a ambos es Thank you both
A: Yes, That's correct
Q: Gracias por tenerme en cuenta
A: ¿Quieres la traducción al inglés? Sería, «Thank you for keeping me in mind.»

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

gracias

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý