Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Guinness"

Những câu hỏi khác về "Guinness"

Q: That holds Guinness world records for the word that has been twittered the most at once. cái này nghe có tự nhiên không?
A: That holds the Guinness world record for the word that has been twittered the most at once.
Q: It has a Guinness record as the word that is textured many times at once. cái này nghe có tự nhiên không?
A: "holds a Guinness (world) record" is most natural.

I have no idea what "textured" means here, so I need to know that to help with the second half.
Q: It appears in the Guinness Book of Records. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: She is trying to break the Guinness World Record for longevity. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

guinness

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý