Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Han"

Ý nghĩa của "Han" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: What we are seeing is the Han river. có nghĩa là gì?
A: its another way to say, we are looking at the Han River. Your sentence would be said when it is not obvious that it is the Han River.
Q: A: Wasn’t Mr. Han in the news this morning? B: I believe he was. [It means "Mr.Han was in the news this morning, wasn't he?". I understood like that. Is it right?? có nghĩa là gì?
Q: Han has continued to impress with muscular performances in films. "muscular performance"??? có nghĩa là gì?
A: performances that requires muscle. like needing muscles to do action scenes

Bản dịch của"Han"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Han pasado 84 años ?
A: 84 years have gone by/84 years have passed
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Han ji
A: Which language does this word 'Han ji' belong to???
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Han pasado 2 semanas sin vernos
A: "it's been two weeks since we saw each other" I think
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Han mera nasta ho geya hai
A: yes I have Finnished my breakfast

Những câu hỏi khác về "Han"

Q: I'm camping by the Han river. cái này nghe có tự nhiên không?
Q: I will tell Mrs. Han tomorrow that I resign work and give the company 2 weeks notifications. So I can start working here after two weeks from tomorrow. cái này nghe có tự nhiên không?
A: " Tomorrow, I'm going to tell Mrs. Han, my current employer, that I'm resigning from my position. I'm planning to give her two weeks notice, therefore, I can start working here two weeks from tomorrow."
Q: We got headed to Han river for picnic.
cái này nghe có tự nhiên không?
A: @Callmejun there isn't really a past tense form of "heading", so "went" is the correct option here :)
Q: Han river penestrate the Seoul city. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Han River runs through Seoul.
Q: When I went to Han river lately, helding hip-hop festival and spring flower festival. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Lately I went to the Han river and they were holding a hip hop festival and a spring flower festival.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

han

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý