Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Handel"

Ý nghĩa của "Handel" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: handel có nghĩa là gì?
A: Handle: A handle is a part of a door or drawer that sticks out. You can pull it to open the compartment it is applied to. If that helps...

handel

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý