Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Helpful"

Ý nghĩa của "Helpful" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: helpful có nghĩa là gì?
A: There might be some explanations and tips on how to solve a problem and those tips are helpful. It can also be a human, for example when you ask someone an advice and they give you an answer to the question you were looking for, that means this person and his/her advice was very helpul because it helped you solve the problem.
Q: helpful có nghĩa là gì?
A: it means.. ahmm
I'm helpful person for everyone/ you should be helpful person/ I hope you like this question i hope it's Helpful for you :)
Q: helpful có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: helpful có nghĩa là gì?
A: Someone/Something that is willing to help others

Câu ví dụ sử dụng "Helpful"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với helpful.
A: Thank you for being helpful.
You are a helpful person.
Am I being helpful?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với helpful.
A: "Thank you, that was very helpful"
"Ask her, she's very helpful"
"It would be helpful if you took out the trash every once in a while"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với helpful .
A:

He is always so helpful.
I try to be helpful.
Helpful people are also usually very compassionate people.
Why can’t you be more helpful?!

As a noun:

I appreciate your helpfulness.
His helpfulness is always appreciated.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với helpful .
A: How can I be helpful?

You were so helpful today! Thank you!

You're not being very helpful
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với helpful.
A: The more information you supply the more helpful we can be. :

📚💜🇯🇵👍😁✅

Từ giống với "Helpful" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa helpful và useful ?
A: they can be used interchangeably but helpful is mainly used when something really helps you do something like having a calculator is helpful in math, useful is when something comes in handy and efficient like “the vacuum is very useful”
Q: Đâu là sự khác biệt giữa helpful và kind ?
A: Kind is like nice. Helpful is being able to help a person or assisting them.

Kind: He was very kind to me.
Helpful: He was helpful because he carried my books.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa helpful và useful ?
A: " The man is helpful "
" This tool is useful "
muy similar. Útil es un adjetivo que describe algo o alguien que puede ayudarle. Útil es un adjetivo que describe algo o alguien que puede ser útil para usted.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa "helpful to me" và "helpful for me" ?
A: "This app is very helpful for me." because it does something for you.

"That is pretty easy to me" and "That is pretty easy for me." are very similar. "To" is like perceiving it as easy.

"easy to me" = "it looks easy"
"easy for me" = "I know it is easy"

It's a difficult distinction, but I hope this makes it a little clearer.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa helpful và useful ?
A: She was helpful
The item was useful

sometimes items can also be helpful but useful seems more appropriate

Bản dịch của"Helpful"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? helpful
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? helpful
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? helpful
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Helpful"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm helpful.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm helpful.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm helpful for.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm "helpful".
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

helpful

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý