Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Illusion"

Ý nghĩa của "Illusion" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Illusion có nghĩa là gì?
A: 1. Something that is not really what it seems to be
Example: A large mirror in your room can create the illusion of space.

2. A false idea
Example: She had no illusion about her talent as an actress.

Câu ví dụ sử dụng "Illusion"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Illusion .
A: Illusion means a false idea, belief or impression.

Example:
1. I have no illusion about the situation.
2. I think Anastasia's under the illusion that she will be the new manager.

Từ giống với "Illusion" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Illusion và delusion ?
A: An illusion when you see something differently from how it actually is. There are optical illusions for example, like when it looks like something on your screen is moving, even though it's not. Mirages are a kind of illusion. Some magic tricks are also illusions. Illusions are all sensory.

A delusion is when you believe something that obviously isn't true. Thinking that it's safe to eat fire is a delusion, because it's obvious that if you eat fire you'll burn. Thinking that you're Michael Jackson is a delusion, because you're obviously not, and he's dead.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Illusion và Fantasy ?
A: Illusion is like a hallucination. You can't control it

Fantasy is something made up (for fun)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Illusion và Delusion ?
A: An illusion is something that looks real but is fake or not real in the physical world.

A delusion is a belief that's fake or not right in the mental world (in your mind); a false belief

A mirage is just an illusion.
Magic looks real, but it's only an illusion.

If you think you can run faster than a cheetah, you're delusional.
He lives under the delusion that he will become the King of England.

Bản dịch của"Illusion"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Illusion
A: Illusion is correct.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Illusion
A:

weham / nazar ka dhoka 😷😷
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Illusion
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Illusion
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Illusion"

Q: Illusion is a common thing or Illusions are a common thing. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Which one are you talking?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

illusion

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý