Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Immediately"

Ý nghĩa của "Immediately" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: immediately có nghĩa là gì?
A: straight away or right away without delay
Q: immediately có nghĩa là gì?
A: "Immediately" = Right now (الآن)
Q: immediately có nghĩa là gì?
A: It means to do something urgently, now, to not waste time
Q: immediately có nghĩa là gì?
A: Immediately means right now, without delay. E.g. "Put that machine gun down immediately." or "As soon as she saw insects crawling in her flour, she immediately threw it in the bin."

Câu ví dụ sử dụng "Immediately"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với immediately
.
A: Mr. Smith, you are very sick. We need to take you into surgery immediately.
As soon as I saw my mother I immediately ran to her and hugged her.
If we don't hear from you immediately we will come and take your car away for lack of payment.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với immediately.
A: "I need to go there immediately!"

"I immediately hit my phone"

"I immediately jumped in the pool"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với immediately.
A: - The Cultural Heritage Administration immediately started to study them on that very day.
- Overfishing is a problem that humanity must deal with immediately.
- Immediately before a big rain storm, you will detect an odor.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với immediately.
A: You better get home immediately or you are in big trouble.
Please report to the principal's office immediately.
We need to immediately evacuate before the storm arrives.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với immediately.
A: 1st example :
I must have slept immediately after she left : it means as soon as she left '' au plus tôt '' .
2nd example : you should leave immediately .

Từ giống với "Immediately" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa immediately và directly ?
A: British English uses the term directly in several ways, including to mean “immediately

Americans do not use the phrase directly in this way.

Immediately means “right away” or “very quickly”

I need to get to the hospital immediately
= I need to leave now


Directly means to take the fastest route - and in American English, this concept is less associated with time and more associated with space

Please take me directly to the hospital. Make no other stops. I need to get there immediately.


In British English: I know I’m late. I’ll join you directly.

This means I will get there as fast as I can because I will make no other stops.

In the US, it’s more natural to say: I know I’m late. I’ll be right there.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa immediately và instantly ?
A: Immediately すぐ
I’ll go take care of that immediately.
I immediately caught the ball. It didn’t hit me.


Instantly 一瞬
I accidentally knocked over the glass and fell to the ground, shattering in an instant.
I instantly caught the ball, preventing it from hitting me.

Sometimes they can both be used, but in general, “instant” is faster.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa immediately và right away ?
A: They are the same
Immediately is more demanding
Q: Đâu là sự khác biệt giữa immediately và promptly ?
A: Immediately is right now, promptly is quickly
Q: Đâu là sự khác biệt giữa immediately và right away ?
A: they are the same. but "immediately" is more formal than "right away". both are used in everyday speech. for example in an official document "immediately" is usually preferred.

The tenant must vacate the premises immediately.
The witness was not immediately available for comment.

Please pick me up right away!
I called the ambulance right away.
I called the ambulance immediately.


Bản dịch của"Immediately"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? immediately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? immediately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? immediately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? immediately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? immediately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Immediately"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm immediately .
A: @liniana
Immediately
I want you to come home immediately.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm immediately.
A:immediately
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm 'immediately'.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm immediately.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm immediately.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

immediately

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý