Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Impeach"

Câu ví dụ sử dụng "Impeach"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Impeach.
A: Because Donald Trump was dishonest, Americans wanted to impeach him.

It is a complicated to process to impeach a president.

Only a few U.S. presidents have ever been impeached.

The impeachment process takes a long time.

Impeaching a president is a big deal.

Americans were divided on the issue of impeachment.

Impeachment means to charge a president with wrongdoing, and could eventually lead to the removal of the president from office (if the president is found guilty of the charge).
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Impeach .
A: The president was impeached for inappropriate conduct.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

impeach

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý