Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Impeachment"

Ý nghĩa của "Impeachment" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Impeachment có nghĩa là gì?
A: Thank you so much for the response! :)
Q: Impeachment có nghĩa là gì?
A: It is an official process of removing someone (an elected official) from office.

Bản dịch của"Impeachment"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Impeachment

Những câu hỏi khác về "Impeachment"

Q: Impeachment causing a rift among Trump loyalists.

Does this sound natural as a phrase?(not a sentence)

And another thing, what does the sentence mean?(especially “impeachment”)
A:
Cause a rift means “devide people”?
Q: Impeachment investigators were deposing thier latest witness.
In this sentence, what does "deposing a witness" mean? And why the investigators do that?
A: to depose = to make someone appear as a witness, to testifymin a court or investigation. It is part of the investigation process, before charges can be defined. Like a pre-study.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

impeachment

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý