Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Improper"

Ý nghĩa của "Improper" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: improper có nghĩa là gì?
A: To not do something correctly. For example: hugging someone you have just met is improper

Những câu hỏi khác về "Improper"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm improper.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Latest words

improper

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý