Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Improv"

Ý nghĩa của "Improv" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: an improv calss có nghĩa là gì?
A: Improvisation class is where you learn to think and act quickly for normally live situations. It is common for performers, motivational/public speakers etc to participate in these.
Q: Just improv. có nghĩa là gì?
A: The meanings already said in and @gengo8494’s comments are correct. It’s also worth noting that ‘improv’ is a shortened version of the word ‘improvise’.

Từ giống với "Improv" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa improvimprovising ?
A: The word "improvising" means to do something without a plan; making it up as you go.

The word "improv" refers to a specific type of live comedy show where the actors on stage improvise their lines.

Bản dịch của"Improv"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? i like to improv my english
A: I want to improve my spoken English :)

Những câu hỏi khác về "Improv"

Q: how improv to selling mistake
A: did you mean " How to improve a spelling mistake?"
if so you can always try googling the word you need to make sure on how to spell
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm improv / improve.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: i want to improv my english i need some personl help💔 ( i mean some one have free time talk to me (💔
A: Try an app called Tandem

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

improv

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý