Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Improved"

Ý nghĩa của "Improved" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: improved có nghĩa là gì?
A: It means you have gotten better at something.

Example: Wow! Your voice has really improved!

Câu ví dụ sử dụng "Improved"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với improved.
A: I’ve improved my English over the years. I would like to improve my cooking skills by practicing more at home.

Từ giống với "Improved" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa improved và enhanced ?
A: Improved means something has gotten better naturally (His ratings have improved the past four months!) and enhanced means something has gotten better artificially (They enhanced the robot’s response system.) I hope this helped!
Q: Đâu là sự khác biệt giữa improved so much và improved a lot ?
A: No difference. "So much" means the same as "a lot".

Những câu hỏi khác về "Improved"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm improved.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm improved.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

improved

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý