Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Improvem"

Câu ví dụ sử dụng "Improvem"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I want to improvem my english. someone can help me in this journey?
.
A: Hey, how have you been?

I’m doing alright, but work has been difficult.

I’m tired all the time and I’m having trouble eating right.

I’ve been watching a interesting show on Netflix, though.

It’s about an actress having to work as a secretary for this gruff lawyer, and they slowly fall in love.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

improvem

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý