Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "In"

Bản dịch của"In"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say whose in English?
A: "Whose" is pronounced exactly like "who's".

You can listen to the pronunciation of "whose" on the Oxford Learner's Dictionary.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/whose?q=whose

Những câu hỏi khác về "In"

Q: Why this is a $ in Ke$ha's name? How to pronounce it? Just Kesha? Is it common for American names?
A: It would sound like a simple S
Q: I came across 50$ in the jacket of mine, while I was checking one's pockets before put it in the washing machine. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I came across $50 in my jacket pocket before putting it in the washing machine.

I came across $50 in one of my jacket pockets before putting it in the washing machine.
Q: Spend over 100$ in the shop can get the chance of a prize draw. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Spend over $100 in the shop and earn a chance in our prize drawing.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

in

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý