Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Incentivize"

Ý nghĩa của "Incentivize" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: incentivize có nghĩa là gì?
A: motivate or encourage (someone) to do something; provide with an incentive.

Câu ví dụ sử dụng "Incentivize"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với incentivize.
A: thanks a lot.

Latest words

incentivize

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý