Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Incept"

Ý nghĩa của "Incept" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: incept the idea in his brain có nghĩa là gì?
A: “to plant an idea in someone’s mind”
Q: incept the idea into the man's head có nghĩa là gì?
A: It means to plant ideas in someone’s head. Thoughts that are not there own.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

incept

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý