Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Inception"

Câu ví dụ sử dụng "Inception"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Inception .
A: My guitar player and my drummer have been with me since THE INCEPTION of the Band, in 2010.

Bản dịch của"Inception"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Inception
Inception
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

inception

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý