Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Incertain"

Bản dịch của"Incertain"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? incertain
A: That would be "uncertain".

You could use it in a sentence like this:

"It is uncertain whether we can go to the party"

I hope that helped!Latest words

incertain

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý