Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Inclined"

Ý nghĩa của "Inclined" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: inclined có nghĩa là gì?
A: I have 3 options to choose from, and I am leaning toward #3. OR I will probably choose #3. OR I am inclined toward #3.
“Inclined” means that someone is not perfectly neutral on a given position, but that person is predisposed (prejudiced) in one direction.
A good mother loves her children equally, but Maria is always INCLINED to favor her daughter.
Q: inclined to có nghĩa là gì?
A: it can mean many thing in many situations but it means an angle , a slope , a slant
Q: inclined có nghĩa là gì?
A: it basically means 'leaned'
Q: inclined có nghĩa là gì?
A: it basically means 'leaned'

Câu ví dụ sử dụng "Inclined"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với inclined.
A: She is academically inclined.
The road is inclined.
Her head was inclined.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với inclined.
A: I'm naturally inclined to help people in need.

The degree of the mountain inclined as we went farther in.

My chair inclined backwards.

Từ giống với "Inclined" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa inclined to và tend to ?
A: tend to is something done regularly or habitually, inclined to may only happen once.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa I’m inclined to và I want to ?
A: "Inclined to" means "likely to", but it's not for sure.
"Want to" means you surely do want to.

"I don't know whether to believe him, but I'm inclined to accept his story." (likely, based on what I know)

"I don't know whether to believe him, but I want to accept his story." (maybe he's guilty, but I don't want him to be... I want it to be the truth)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa inclined to và tend to ?
A: Tend to = you do it often. Like it's a habit

Inclined to = you're feeling some type of pressure to do things but can also have same meaning as tend to

Bản dịch của"Inclined"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? inclined
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? inclined

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

inclined

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý