Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Inclose"

Ý nghĩa của "Inclose" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "inclose to"' có nghĩa là gì?
A: she said "you know we are kind of, we're getting close to graduation season again..."

Bản dịch của"Inclose"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? inclose

Latest words

inclose

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý