Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Inclosure"

Ý nghĩa của "Inclosure" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: inclosure acts có nghĩa là gì?
A: These are a collection of old English laws regarding the common usage of and right to land. The modern spelling is enclosure. The link below will give you more details.


https://en.m.wikipedia.org/wiki/Inclosure_Acts

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

inclosure

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý