Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Includes"

Ý nghĩa của "Includes" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Includes có nghĩa là gì?
A: It's the present third person singular form of the verb to include, which means something is part of a set, group or category.

Examples include:

The human senses include touch, taste, sight, smell and hearing.
This kit includes all necessary tools.
If you buy this car today, I'll include a free oil change.
This recipe includes some rare ingredients

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

includes

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý