Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Inclui"

Bản dịch của"Inclui"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Inclui a biblioteca padrão do trabalho.

Which is right?
Includes standard work library
or
Includes the pattern library of work.
A: (it) includes the default/standard library of (the) work

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

inclui

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý