Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Incorrect"

Ý nghĩa của "Incorrect" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: politically incorrect có nghĩa là gì?
A: It means the speakers words were not carefully chosen to avoid offending some people. It can either be a mistake or intentional.

Câu ví dụ sử dụng "Incorrect"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với incorrect and inaccurate .
A:
"Your calculations are incorrect"

"That's incorrect. The correct answer is...."


"That is an inaccurate description of the painting"

"No, that's inaccurate! What I actually said was...."

Từ giống với "Incorrect" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa I'm incorrect? và I'm not correct ?
A: Both have the same meaning. "incorrect" is the word meaning "not correct".
Q: Đâu là sự khác biệt giữa "incorrect" và "not correct" ?
A: There's actually not much difference and you can technically use it whenever. But sometimes, one will be used more than the other.

"Don't believe that so easily. It may not be correct." sounds more natural. But if you were to use "incorrect" and "might be", adding what is specifically incorrect would help the sentence out. "Don't believe that so easily. (The info) might be incorrect." would sound more natural. Or, just change "might be" to "may be" and keep using "It". "Don't believe that so easily. It may be incorrect."
Q: Đâu là sự khác biệt giữa incorrect và wrong ?
A: Incorrect and wrong are pretty much the same, but you use “incorrect/incorrectly” to sound more formal I should say?
—————
Ex.
The answer was incorrect.
—————
You did the whole project wrong.
—————
They both mean the same thing but worded differently. I hope this helps. I’m really bad at explaining, excuse me. ㅠㅠ
Q: Đâu là sự khác biệt giữa incorrect và wrong ?
A: They mean the same thing, but incorrect is a more formal word. You'd use "wrong" more often.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa incorrect và wrong ?
A: Both mean the same thing. Incorrect is more formal, however.

Những câu hỏi khác về "Incorrect"

Q: by you nor by me.

Is  by you nor me. incorrect?
A: Ah….no one uses the word nor anymore except 14 year olds who want to sound smart lol. Use neither instead. Which is just not and either put together
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm It's grammatically incorrect but somehow understandable..
A:

The recording is pretty bad, but it sounds like you pronounced everything quite well
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm incorrect .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: You're incorrect. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: incorrect? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

incorrect

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý